۱۳مرداد ۱۳۹۶
آبمیوه های گاز دار

خط تولید انواع نوشیدنی گازداروآب معدنی خط یک تولید انواع نوشیدنی گازدار ساخت شرکتSIG به ظرفیت  ۶۰۰۰ بطر در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ ساخت CORPOPLAST آلمان ۲- فیلرورینسرد کپر (تری بلوک) SIMONAZZI ۳- میکسر به ظرفیت ۹۰۰۰ لیتر در ساعتSIMONAZZI ۴- لیبل زن ALFA ۵- شیرینگ پک SMI ۶- استرج پالت ۷- شربت سازی […]

۱۳مرداد ۱۳۹۶
تری بلوک رینسر-فیلر-کپر

خط تولید نوشیدنی گازدار خط دو تولید نوشیدنی گازداریک خط کامل ازگروه sidel به ظرفیت ۱۴۴۰۰ بطر در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ sidel فرانسه ۲- تری بلوک (رینسر-فیلر-کپر) از simonzzi ۳- میکسر اینترمیکس به ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر در ساعت simonzzi ۴- دستگاه لیبل زن alfa ۵- شیرینگ پک smi ۶- استرچ پالتRBOPAC این خط […]

۱۳مرداد ۱۳۹۶
خط تولید نوشیدنی بطری

خط تولید نوشیدنی بطری خط تولید نوشیدنی بطری به ظرفیت ۰۰۰ ۴ بطری در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ از SMF آلمان ۲- تری بلوک (رینسر – فیلر – کپر) ساخت شرکت صنایع  آشامیدنی تهران ۳- لیبل زن ساخت Traineآمریکا ۴- شیرینگ پک دردوخت ساخت صنایع شیرزاد

۱۳مرداد ۱۳۹۶
تاسیسات خط تولید نوشیدنی

تاسیسات خط تولید نوشیدنیتاسیسات خط تولید نوشیدنی ۱- کمپرسور  فشار قوی ۴۰ بار AF جهت بلومولدینگ۳ دستگاه ۲- کمپرسور۱۰بار وبوسترcaser  یک دستگاه ۳- تانک عمودی ۴۰ تنی گاز co2 ساخت asco سوئیس ۴- کمپرسورهای  ۱۰ بار ۲ دستگاه ۵- چیلر ایتالیایی GENCOLDبه ظرفیت ۲۰۰ تن برودت در ساعت یک دستگاه ۶- چیلر امریکایی به ظرفیت […]

  • 1
  • 2